Snoeiplan

Snoeiplan

Naast het dagelijks onderhoud, zoals schoffelen en grasmaaien, vinden er in het najaar en in de winter grote onderhoudswerkzaamheden plaats aan het groen in Cuijk. In de eerste week van januari 2015 wordt er weer gestart met het dunnen van bosplantsoenen. Tevens vindt onderhoud aan bossen in Padbroek plaats. Het onderhoud is goed voor de bomen en struiken en heeft tevens een gunstige invloed op de sociale veiligheid. In dit artikel leest u hier meer over en kunt u zien waar er gesnoeid gaat worden.

Wat zijn bossen en bosplantsoen?

Cuijk heeft diverse bossen die onderdeel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De bossen in Padbroek behoren binnen de EHS tot het bostype ‘droog bos met productie’. Soorten die hierin groeien zijn onder andere den, (winter)eik, beuk, Douglas, lariks en fijnspar. Mede door beheeringrepen kent het bos verschillende ontwikkelingsfasen, een gevarieerde bosstructuur, menging van boomsoorten en dood hout.
Bosplantsoen is een gemengde beplanting van bomen en struiken die van nature in Nederland voorkomen. Het is een vrij grove beplanting met mogelijkheden voor een natuurlijke ontwikkeling.
In het bosplantsoen vinden veel dieren beschutting en voedsel. Zo leven vlinders van de kruidenplanten en eten de vogels de bessen, insecten en zaden. Kleine zoogdieren kunnen er schuilen onder de struiken en het afgevallen blad.

Wat is dunnen?

Onder dunnen verstaan we het bij de grond afzagen van een boom of struik om ruimte te maken voor de langzaam groeiende duurzame beplanting. Dit wordt vooral toegepast in de grovere beplanting zoals de bossen en het bosplantsoen. Het resultaat is een gevarieerde gezonde beplanting waarin bomen en struiken de ruimte hebben om volledig uit te groeien.

Selectie

Tijdens het dunnen wordt gekeken naar bomen en struiken die waardevol zijn en die voor de toekomst behouden moeten blijven. Bij de keuze wordt rekening gehouden met het gewenste eindbeeld en de variatie binnen de beplanting zoals bloei, groenblijvend, besdragend en herfstkleuren.

Sociale- en verkeersveiligheid

Het dunnen van bosplantsoen heeft een gunstige invloed op het gevoel van sociale veiligheid en het verbetert tevens de verkeersveiligheid. Langs wandel-, fiets- en achterpaden waar beperkt licht is, kunnen mensen zich minder veilig voelen. Als beplanting te dicht op de weg staat kan het zicht op fietsers en voetgangers belemmerd worden.

Groenafval

Na het dunnen blijven grote hoeveelheden groenafval achter. De dikkere stammen worden afgevoerd en het dunnere hout wordt bij voorkeur op rillen (takkenbossen) gelegd. De rillen vormen een extra schuil- en broedplaats voor dieren. Ook is dit ‘dode’ hout een prima voeding voor insecten, vogels, kleine zoogdieren, schimmels, paddenstoelen en mossen. De takkenbossen worden er bewust neergelegd en worden dus niet opgeruimd.

Meer informatie

De tekeningen waar de komende winter gedund wordt, liggen ter inzage op het gemeentehuis en zijn op de website van de gemeente Cuijk (www.cuijk.nl) te zien. In de bovenstaande slideshow kunt u ook zien welke delen van Padbroek aan de beurt komen.

Zijn er nog vragen dan kunt u terecht op tel. 0485-396600.

Hieronder een overzichtspresentatie van de snoeiplannen per wijk.

[rev_slider Snoei_in_Padbroek]